Kalendár
«
November 2022
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
866924
Týždeň
5114
Dnes
49
Online
9

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. PREVÁDZKOVATEĽ – IDENTIFIKAČNÉ A  KONTAKTNÉ ÚDAJE 

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

3. DOTKNUTÁ OSOBA

4. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6. SPÔSOB ZÍSKAVANIA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7. SPRÍSTUPŇOVANIE A POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

10.ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVÁDZKOVATEĽ – IDENTIFIKAČNÉ  A  KONTAKTNÉ ÚDAJE 

ONDAVA – Domov sociálnych služieb
Rakovec nad Ondavou 45
072 03

 

tel: 056/6884842
IČO: 00695190

 

 

2.ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:
Meno:     Vaľušková Viera
Telefón:  0911 834 780
e-mail:  ekonom@dssrakovec.sk
adresa:   Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

 

Zodpovednej osobe môžete hlásiť narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek  podozrenie z porušovania práv a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov.

 

3.DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame v rámci činnosti domova sociálnych služieb. V závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie sú to najmä nasledovné osoby:

 

 • zamestnanci domova sociálnych služieb,
 • prijímatelia sociálnych služieb, ich zákonný zástupcovia a rodinný príslušníci,
 • účastníci verejného obstarávania,
 • zamestnanci dodávateľov ,
 • sťažovateľ,
 • fyzické osoby, s ktorými domov sociálnych služieb uzatvára zmluvy,
 • uchádzači o zamestnanie,
 • žiadatelia o prijatie do domova sociálnych služieb,
 • fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovacom priestore,
 • fyzické osoby, ktoré navštívia webovú stránku zariadenia.

 

 

4.ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:

 

 • evidencia dokumentov a záznamov v rámci činnosti domova sociálnych služieb podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach  v znení neskorších predpisov,
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním tovarov, služieb a prác podľa zákona č. 343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 • vedenie agendy prijímateľov sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákonom č. 576/2004 Z.z. o  zdravotnej starostlivosti,
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov domova sociálnych služieb podľa právnych predpisov : zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v  znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,  zákon č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • evidencia sťažnosti fyzických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • vedenie účtovnej agendy domova sociálnych služieb podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v  znení neskorších predpisov,
 • vedenie agendy uchádzačov o zamestnanie  na základe písomného súhlasu,
 • zverejňovanie fotografii na základe písomného súhlasu prijímateľa resp. zamestnanca,
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov za účelom ochrany majetku pred poškodením, zničením alebo krádežou, na základe opravnených záujmov prevádzkovateľa  § 13 ods. f zákona č. 18/2018 Z.z., 
 • získavanie informácií o postupe umiestnenia žiadateľa o sociálnu službu, vypĺňanie formulárov, získavanie informácii o hospodárení organizácie, prehľadávanie web stránky a pod.  

 

5.KATEGÓRIE OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Predmetom spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa. Konkrétny rozsahu spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.

Vo výnimočných prípadoch , ak je to nevyhnutné na splnenie úloh alebo povinnosti stanovených zákonom môžeme spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov napr. zdravotný stav v rámci plnenia mzdovej a personálnej agendy, alebo zdravotný stav a diagnózu prijímateľov sociálnych služieb .

 

6.SPÔSOB ZÍSKAVANIA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od dotknutej osoby, napr. z komunikácie, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie. 

V ojedinelých prípadoch osobné údaje získavame od tretích osôb, ako napr. od zákonných zástupcov, štátnych a verejných orgánov.

Osobné údaje spracúvame manuálne, alebo automatizovane v informačných systémoch prevádzkovateľa  (sprostredkovateľa).

Osobné údaje spracúvajú poverení zamestnanci prevádzkovateľa (sprostredkovateľa), ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

 

7.SPRÍSTUPŇOVANIE A POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od účelu spracúvania osobných môže údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, správca dane, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre dohľad nadzdravotnou starostlivosťou,  Ministerstvo zdravotníctva ...),
 • sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,
 • orgánom činným v trestnom konaní,
 • príslušným súdom.

 

 

8.UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutej osoby vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, naším registratúrnym plánom, zmluvou, alebo po dobu trvania oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu účinnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy prevádzkovateľ môže mať záujem uplatňovať alebo obhajovať svoje právne nároky).

 

9.PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním  osobných údajov dotknutá osoba má nasledovné práva:

 • na informácie ohľadom spracúvania svojich osobných údajov,
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu svojich údajov, ktoré spracúvame,
 • na opravu chybných osobných údajov a doplnenie nekompletných údajov,
 • na obmedzenie spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov, ktoré spracúvame na základe súhlasu, 
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu, 
 • ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom zodpovednej osoby, osobne alebo využitím iných kontaktných údajov prevádzkovateľa,
 • kedykoľvek  kontaktovať zodpovednú osobu, prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov v prípade, že boli porušené práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov,
 • ak došlo k porušeniu práv dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním  osobných údajov mate právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava.

 

 

10.ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tieto Pravidla ochrany osobných  údajov je prevádzkovateľ oprávnený zmeniť alebo doplniť najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi ochrany osobných údajov.

Zmeny alebo doplnenie sa žiadnym spôsobom bez výslovného súhlasu nedotkne práv dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z príslušných  právnych predpisov .

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov