Kalendár
«
Január 2022
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917332378 - 1. p., 0917329942 - 2. p., 0917330974 - príz.
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
502222
Týždeň
934
Dnes
26
Online
9
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Vznik a história zariadenia

História terajšieho Domova sociálnych služieb sa datuje od roku 1956, kedy bol Okresným národným výborom v Michalovciach zriadený ako Domov dôchodcov z pôvodného kaštieľa grófa Egona Biordiho. Prvá zmienka o tomto kaštieli je z roku 1851.
Kapacita domova dôchodcov bola 65 dôchodcov, mužov a žien o ktorých sa staralo 22 zamestnancov. V roku 1962 došlo k zrušeniu domova dôchodcov a v jeho priestoroch bol zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov s kapacitou 65 miest. Klientky boli umiestnené v budove kaštieľa a vo vedľajšej budove bola umiestnená administratíva a sklady. Do roku 1976 sa postupne kapacita zariadenia zvýšila na 70 miest.
Následne v rokoch 1981 až 1983 bol vystavaný ďalší pavilón, v ktorom bola jedáleň pre klientov, na prízemí a v suteréne prevádzkové priestory, na 1. a 2. poschodí oddelenia s izbami pre klientov a ambulanciami. Neskôr bola prevedená výstavba spojovacej chodby medzi pôvodným kaštieľom a novovystavaným pavilónom. V roku 1996 bola dokončená výstavba ďalšieho pavilóna, čím sa skultúrnili podmienky bývania klientiek.
V roku 1999 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb (DSS). Po prechode do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bol transformovaný a počnúc rokom 2004 slúži 130 klientom, ženám aj mužom.

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou  je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.  V rámci Košického samosprávneho kraja patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 128 prijímateľov, z toho 106 žien a 22 mužov.
ONDAVA- zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu služby dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca,  alebo prakticky nevidiaca. ONDAVA - zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej  fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a  šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.   
Všestrannú starostlivosť zabezpečuje kolektív 72 zamestnancov.

 

Postup realizácie návštev - aktualizácia

 

Na základe rozhodnutia PaedDr. Štefana Čarného, povereného riadením ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou zo dňa 01.10.2021 v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v okrese Michalovce sa mení postup realizácie návštev a to:

  • čas trvania návštevy  max. 30 minút,
  • návšteva s potvrdením o kompletnom zaočkovaní 14 dní po druhej vakcíne je povinná sa podrobiť ATG testu, ktorý vykoná zdravotní personál zariadenia,
  • návšteva a prijímateľ počas celej doby trvania návštevy, musí mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty - respirátor,

 

  • Každá návšteva musí byť vopred dohodnutá  so sociálnym pracovníkom (telefonicky 056/6489526, 0911 834 781 alebo   e- mailom socialne@dssrakovec.sk).
  • Návšteva sa pri vstupe musí  preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní 14 dní po druhej vakcíne a bude jej vykonaný ATG test.
  • Povolené maximálne 2 osoby na jedného prijímateľa, so zákazom návštev pre osoby mladšie ako 15 rokov.
  • Návšteva sa bude realizovať bezkontaktne a len vo vyhradených priestoroch /terasa, altánky, návštevná miestnosť - vrátnica/.

Postup realizácie návštev TU

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917332378 - 1. p., 0917329942 - 2. p., 0917330974 - príz.